+(420) 776 603 600 jiri.mikula@coolbox.cz

Reklamationsablauf

O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li Občanský zákoník jinak, shodou s kupní smlouvou podle rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jste-li přesvědčeni o tom, že námi dodané zboží má vadu na kterou se vztahuje záruka, či je v jiném rozporu s kupní smlouvou, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaný servis. Zboží spolu s oznámením můžete zaslat na adresu sídla naší společnosti – viz. údaje v sekci Kontakt. Místem pro uplatnění reklamací je sídlo společnosti J.Mikula coolbox, Družstevní 72, 260 65 Líbeznice, t.č. +420 776 603 600.
Reklamace

Naše záruční podmínky se plně řídí příslušnými ustanoveními. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu info@coolbox.cz. Případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže.

1. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesilatele.

2. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího.

3. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem č. 367/2000 kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Pokud výrobce poskytuje záruku delší je uvedena u zboží v katalogu. Vrácení zboží Ze zákona je možné zboží nepoškozené a v původním obalu do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. My vám tuto možnost samozřejmě nabízíme také. Po zpětném obdržení zboží vám vrátíme peníze v plné výši ceny za zboží bez poštovného. Peníze jsou vráceny do 14 dnů po obdržení vráceného zboží a to bezhotovostním převodem na účet zákazníka.

Právo na odstoupení od smlouvy – ochrana spotřebitele

Vaše právo je bez udání důvodů odstoupit od smlouvy a navrátit zboží během čtrnácti dnů od dodání zboží  pokud tak učiníte písemně a zašlete zpět zboží. Zboží musí být nepoškozené a v originálním obalu. K dodržení lhůty stačí, když je v lhůtě zboží odesláno.

Následky odstoupení

V případě odstoupení a vrácení zboží máte nárok na vrácení kupní ceny zboží bez poštovného balného a dalších poplatků s tím spojené. Zboží musí být vráceno v bezvadném stavu. Pokud došlo k poškození zboží, vyhrazujeme si vypočítat slevu z ceny, kterou bude nutno poskytnout pro prodej zboží na prodejně a o tuto částku snížit vrácenou kupní cenu. Náklady na zaslání zboží nese zákazník.